نویسنده = علی‌پور، رضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ریخت‌زمین‌ساختی ساختارهای چین‌خورده منطقه آوج (شمال‌باختر ایران)

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-8

امیرحسین صدر؛ رضا علی‌پور؛ سحر قمریان