تعداد مقالات: 205
201. نقش گسل‌های راندگی در ایجاد پدیده خزش، روستای زمان‌آباد، جنوب همدان

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1394، صفحه 66-73

محمد‌حسین قبادی؛ پریا بهزادتبار


202. درآمدی بر ژئودایورسیتی، به‌عنوان پایه‌ای برای توسعه ژئوتوریسم

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1394، صفحه 74-82

عبداله یزدی؛ رحیم دبیری


203. پتروگرافی، ژئوشیمی، پتروژنز و ریزساختار سنگ‌های دگرگونی شمال‌شرق سنقر

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1394، صفحه 83-95

ویدا اکبری‌گر صدفی؛ منصور قربانی؛ فریبرز مسعودی؛ امیرعلی طباخ شعبانی


204. سنگ‌نگاری و ژئوشیمی گرانیتوئید مکسان، جنوب آتشفشان بزمان

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1394، صفحه 96-108

محمدرضا قدسی؛ محمد بومری؛ ساسان باقری؛ دایزو ایشی یاما


205. کاربرد روش‌های کروستا، نقشه‌بردار زاویه طیفی و فیلتر تطبیقی تعدیل شده در داده‌های ASTER جهت شناسایی کانی‌های دگرسانی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1394، صفحه 109-119

مرضیه بداغی؛ احمد نوحه گر؛ محمد کمانگر؛ بهروز احمدی‌دوست