تعداد مقالات: 212
151. پتروگرافی و شیمی کانی منشورهای بازالتی جنوب شهرستان گرمی (جنوب حوزه تالش)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1394، صفحه 79-90

محمد مبشرگرمی؛ رضا زارعی سهامیه


152. ارزیابی کیفیت آب‌های زیرزمینی روستای کیلک در بالا دست محل دفن زباله‌های شهر سنندج از نظر مصرف شرب

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1395، صفحه 92-104

سینا شکیبا؛ اسفندیار عباس نوین‌پور؛ معصومه حسینی؛ ربابه اکبرپور


154. بررسی اثر مدول الاستیسیته و فشار جانبی روی چقرمگی شکست مود I نمونه های گچی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1396، صفحه 92-102

10.22084/nfag.2017.1927

مهدی حسینی؛ مهدیه جلالی پور؛ سودابه ملکی


157. چین‌خوردگی واحدهای نئوژن؛ شاهدی بر تکتونیک فعال در شمال‌غرب بیرجند

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-101

10.22084/nfag.2018.15031.1282

مهدی یوسفی؛ محمد مهدی خطیب؛ ابراهیم غلامی


159. بررسی فرونشست دشت سمنان ناشی از برداشت آب زیرزمینی

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1398، صفحه 96-110

10.22084/nfag.2019.18699.1365

حسین اکبری اریمی؛ علی اکبر مومنی؛ الهام خراسانی


160. مکان‌یابی محل دفن پسماندهای جامد شهری به‌ روش GIS و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در شهر کنگاور، استان کرمانشاه

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1399، صفحه 0-0

10.22084/nfag.2020.19690.1384

سجاد سروری نیا؛ گیتی فرقانی تهرانی؛ رحیم باقری؛ زهرا گنجی نوروزی


161. ﺑﺮﺭﺳﯽ اثر منابع جانبی بر روند ﺭﻳﺰﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﺑﻪ سوی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﺳﺖ ﺣﻮﺿﻪ رودخانه حرم آباد (دشت باختری ملایر)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1394، صفحه 91-99

سعید خدابخش؛ مریم کریمی؛ بهروز رفیعی؛ حامد رشنو؛ ناهید صحرارو


163. تحلیل رژیم های تنش در پهنه ی آذربایجان، شمال غرب ایران

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1395، صفحه 107-120

10.22084/nfag.2017.1696

زهرا حسین علیزاده؛ صابر شیخ بگلو


164. ارزیابی رفتار مکانیکی گرانیت های پورفیری تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی سه محوری

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1396، صفحه 103-113

10.22084/nfag.2017.1928

علی اکبر مومنی؛ غلامرضا خانلری؛ مجتبی حیدری؛ علی اصغر سپاهی


165. بررسی شیمی کانی بیوتیت در گرانیتوئید زرگلی، شمال غرب زاهدان

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1396، صفحه 96-108

10.22084/nfag.2017.13338.1252

مهدی سراوانی فیروز؛ علی کنعانیان؛ مهدی رضایی کهخایی؛ محمدرضا قدسی


166. بررسی تاثیر عوامل زمین شناختی بر روی وضعیت ژئواستاتیکی آبهای دشت گلگیر مسجدسلیمان

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1397، صفحه 114-127

10.22084/nfag.2018.14171.1265

فاطمه امیری؛ مهسا اشرفی بیرگانی؛ امین احمدی؛ فردوس صارمی نژاد


167. تحلیل رسوب‌شناختی سیستم‌های رودخانه‌ای

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1397، صفحه 102-124

10.22084/nfag.2018.2455

رضا بهبهانی؛ سعید خدابخش


171. تحلیل ریخت‌زمین‌ساختی ساختارهای چین‌خورده منطقه آوج (شمال‌باختر ایران)

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-8

امیرحسین صدر؛ رضا علی‌پور؛ سحر قمریان


172. ارتباط بین ویژگی‌های معدنی با ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سنگ‌های کربناته کرتاسه زیرین در برش معدن ده سرخ (جنوب غرب اصفهان)

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1395، صفحه 116-129

زهرا طالبی؛ عبدالحسین کنگازیان؛ علی خان نصر اصفهانی


174. ارزیابی و تحلیل روند کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت عجبشیر برای مصارف کشاورزی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1396، صفحه 114-124

10.22084/nfag.2017.1929

فرخ اسدزاده؛ سینا شکیبا؛ مهری کاکی