تعداد مقالات: 205
76. بررسی میزان غلظت عناصر در آب‌های زیرزمینی منطقه آستانه اشرفیه- کوچصفهان

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1395، صفحه 40-50

کبری بشارتی؛ عبدالناصر فضل‌نیا


78. بررسی ویژگی های گوهرشناسی فلوریت های معدن کمرمهدی طبس و مقایسه آن با معدن قارئاوا در سقز

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1396، صفحه 51-59

10.22084/nfag.2017.1923

رسول شیخی قشلاقی؛ بهمن رحیم زاده؛ منصور قربانی


79. بررسی رخساره ها، محیط رسوبی دیرینه و زیست چینه نگاری بخش گوری از سازند میشان در جنوب شرقی جهرم زاگرس چین خورده

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1396، صفحه 32-48

10.22084/nfag.2017.10287.1195

شهربانو رسایی؛ مهناز پروانه نژاد شیرازی؛ محمد بهرامی


82. ارزیابی پتانسیل تورم خاک‌های ریزدانه بزرگراه شمالی تبریز بر اساس حد انقباض

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1398، صفحه 48-61

10.22084/nfag.2018.16491.1318

ابراهیم اصغری کلجاهی؛ مهین سلیمی چشمه منتش؛ مسعود حاجی علیلو بناب


84. مطالعه رابطه هوازدگی، کانی‌شناسی و بافت سنگ‌های پریدوتیتی با خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی (مطالعه موردی: پریدوتیت‌های هرسین کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398

10.22084/nfag.2019.19208.1375

محمدحسین قبادی؛ مهرداد امیری؛ فرهاد آلیانی


92. مطالعه روزن بران رده Fusulinata در نهشته های پرمین شمال ماکو (آذربایجان، ایران)

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 52-65

اسلام ابراهیم نژاد؛ علی اصغر ثیاب قدسی؛ سیروس عباسی


93. بیواستراتیگرافی قاعده سازند دالان در مقطع چالیشه، زاگرس مرتفع

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1392، صفحه 49-57

سکینه عارفی فرد


95. زمین شیمی عناصر نادر خاکی کانی فلوریت در کانسارهای فلوریت البرز مرکزی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1393، صفحه 58-70

قربان وهاب زاده؛ احمد خاکزاد؛ ایرج رساء؛ میر رضا موسوی


96. پترولوژی و ژئوشیمی گابروهای افیولیت ملانژ بافت، جنوب غرب کرمان

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1394، صفحه 43-55

ملیحه گلستانی؛ سارا درگاهی؛ محسن آروین؛ هادی شفائی‌مقدم


98. پهنه بندی خطر زمین لغزش به روش تحلیل سلسله مراتبی و منطق بولین در کوه باقران(جنوب بیرجند)

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1395، صفحه 49-61

10.22084/nfag.2017.1692

هاشم منصوری؛ فاطمه وکیلی اوندری؛ محمد مهدی خطیب