تعداد مقالات: 212
76. بررسی میزان غلظت عناصر در آب‌های زیرزمینی منطقه آستانه اشرفیه- کوچصفهان

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1395، صفحه 40-50

کبری بشارتی؛ عبدالناصر فضل‌نیا


78. بررسی ویژگی های گوهرشناسی فلوریت های معدن کمرمهدی طبس و مقایسه آن با معدن قارئاوا در سقز

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1396، صفحه 51-59

10.22084/nfag.2017.1923

رسول شیخی قشلاقی؛ بهمن رحیم زاده؛ منصور قربانی


79. بررسی رخساره ها، محیط رسوبی دیرینه و زیست چینه نگاری بخش گوری از سازند میشان در جنوب شرقی جهرم زاگرس چین خورده

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1396، صفحه 32-48

10.22084/nfag.2017.10287.1195

شهربانو رسایی؛ مهناز پروانه نژاد شیرازی؛ محمد بهرامی


82. ارزیابی پتانسیل تورم خاک‌های ریزدانه بزرگراه شمالی تبریز بر اساس حد انقباض

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1398، صفحه 48-61

10.22084/nfag.2018.16491.1318

ابراهیم اصغری کلجاهی؛ مهین سلیمی چشمه منتش؛ مسعود حاجی علیلو بناب


92. مطالعه روزن بران رده Fusulinata در نهشته های پرمین شمال ماکو (آذربایجان، ایران)

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 52-65

اسلام ابراهیم نژاد؛ علی اصغر ثیاب قدسی؛ سیروس عباسی


93. بیواستراتیگرافی قاعده سازند دالان در مقطع چالیشه، زاگرس مرتفع

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1392، صفحه 49-57

سکینه عارفی فرد


95. زمین شیمی عناصر نادر خاکی کانی فلوریت در کانسارهای فلوریت البرز مرکزی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1393، صفحه 58-70

قربان وهاب زاده؛ احمد خاکزاد؛ ایرج رساء؛ میر رضا موسوی


96. پترولوژی و ژئوشیمی گابروهای افیولیت ملانژ بافت، جنوب غرب کرمان

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1394، صفحه 43-55

ملیحه گلستانی؛ سارا درگاهی؛ محسن آروین؛ هادی شفائی‌مقدم


98. پهنه بندی خطر زمین لغزش به روش تحلیل سلسله مراتبی و منطق بولین در کوه باقران(جنوب بیرجند)

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1395، صفحه 49-61

10.22084/nfag.2017.1692

هاشم منصوری؛ فاطمه وکیلی اوندری؛ محمد مهدی خطیب