شماره جاری: دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-166 
8. بررسی فرونشست دشت سمنان ناشی از برداشت آب زیرزمینی

صفحه 96-110

حسین اکبری اریمی؛ علی اکبر مومنی؛ الهام خراسانی