کلیدواژه‌ها = زیست چینه نگاری
تعداد مقالات: 3
1. سازند ساچون، زیست چینه نگاری، پالئوسن-ائوسن، پالئواکولوژی، زون فارس داخلی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.22084/nfag.2020.22488.1429

مسیح افقه؛ کمال کریمی؛ سید حسین قطمیری؛ محمد بهرامی


3. ریز زیست چینه نگاری واحد E5سازند کرج در شمال خاوری آشتیان، ایران مرکزی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1394، صفحه 36-42

ایرج مغفوری‌مقدم