کلیدواژه‌ها = تخمین پارامتر‌های مقاومت برشی
تعداد مقالات: 1
1. تخمین چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک رس با پلاستیسیته کم بر اساس عدد SPT و بررسی تاثیر آهک بر مقاومت فشاری خاک رس

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1399

10.22084/nfag.2020.21230.1411

پرهام باباخانی؛ ابراهیم رحیمی؛ هورمان غروی؛ محمدرضا مطهری؛ احمد رستگارنیا