نویسنده = ������������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. پالئواکولوژی مرجان‌های منفرد کرتاسه بالایی در منطقه کرمانشاه

دوره 7، شماره 14، اسفند 1392، صفحه 81-88

روناک گراوند؛ فاطمه امیرحسنخانی