نویسنده = �������������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. فیزیوگرافی و زمین ریخت شناسی حوضه آبریز سد تبارک واقع در شمال قوچان و تأثیر آن بر نوع رسوبات

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1393، صفحه 83-97

مهدی رضا پورسلطانی؛ مهدی قائمی مقدم