نویسنده = مرتضی یوسفی
تعداد مقالات: 3
2. سنگ چینه نگاری، ریز زیست چینه نگاری و بوم شناسی دیرینه سازند گورپی در ناحیه‌ی زنجیران (جنوب خاوری شیراز)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-84

سید حمید وزیری؛ مرتضی یوسفی؛ مرجان عامل؛ فاطمه وکیل باغمیشه؛ محمد اسمعیل صداقت