نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر نوسانات سطح آبخوان لنجانات بر دبی رودخانه زاینده رود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.22084/nfag.2021.24628.1476

عبداله طاهری تیزرو؛ پورشاد اعتزازی؛ صفر معروفی؛ روژین فصیحی