نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. کانی شناسی عناصر نادر خاکی در فسفریت های معدن جیرود، البرز غربی

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1400، صفحه 39-54

10.22084/nfag.2020.21473.1416

محمد یزدی؛ میلاد نجفی؛ خالق خشنودی؛ مهرداد بهزادی