نویسنده = ���������� ������������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر نوسانات سطح آبخوان لنجانات بر دبی رودخانه زاینده رود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.22084/nfag.2021.24628.1476

عبداله طاهری تیزرو؛ پورشاد اعتزازی؛ صفر معروفی؛ روژین فصیحی


2. کاربرد روش ژئوالکتریک در بررسی پارامترهای هیدرولیکی آب زبرزمینی

دوره 16، شماره 31، تیر 1401

10.22084/nfag.2021.24491.1474

عبداله طاهری تیزرو؛ علیرضا عبدالهی؛ روژین فصیحی