نویسنده = عبداله طاهری تیزرو
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد روش ژئوالکتریک در بررسی پارامترهای هیدرولیکی آب زبرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.22084/nfag.2021.24491.1474

عبداله طاهری تیزرو؛ علیرضا عبدالهی؛ روژین فصیحی


2. بررسی اثر نوسانات سطح آبخوان لنجانات بر دبی رودخانه زاینده رود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.22084/nfag.2021.24628.1476

عبداله طاهری تیزرو؛ پورشاد اعتزازی؛ صفر معروفی؛ روژین فصیحی