نویسنده = ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. گسل ها و لرزه خیزی در پهنه بخاردن- قوچان

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1399، صفحه 18-28

10.22084/nfag.2020.19737.1386

جواد بیگلری؛ عباس کنگی؛ عبدالرضا جعفریان