نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فرونشست دشت سمنان ناشی از برداشت آب زیرزمینی

دوره 13، شماره 26، دی 1398، صفحه 96-110

10.22084/nfag.2019.18699.1365

حسین اکبری اریمی؛ علی اکبر مومنی؛ الهام خراسانی