نویسنده = مسیح افقه
تعداد مقالات: 1
1. سازند ساچون، زیست چینه نگاری، پالئوسن-ائوسن، پالئواکولوژی، زون فارس داخلی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.22084/nfag.2020.22488.1429

مسیح افقه؛ کمال کریمی؛ سید حسین قطمیری؛ محمد بهرامی