نویسنده = ����������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش‌های کروستا، نقشه‌بردار زاویه طیفی و فیلتر تطبیقی تعدیل شده در داده‌های ASTER جهت شناسایی کانی‌های دگرسانی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1394، صفحه 109-119

مرضیه بداغی؛ احمد نوحه گر؛ محمد کمانگر؛ بهروز احمدی‌دوست