نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. مکانیسم گسترش چین های پتیگماتیک در میگماتیت ها و شیست های میگماتیتی منطقه سیمین، همدان

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 9-17

سیده راضیه جعفری؛ علی اصغر سپاهی


2. پروتولیت سنگ های دگرگونی منطقه جنوب تویسرکان

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1391، صفحه 29-45

علی اصغر سپاهی؛ حسین ترک؛ اشرف ترکیان