نویسنده = �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. پروتولیت سنگ های دگرگونی منطقه جنوب تویسرکان

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1391، صفحه 29-45

علی اصغر سپاهی؛ حسین ترک؛ اشرف ترکیان