نویسنده = �������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رژیم های تنش در پهنه ی آذربایجان، شمال غرب ایران

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1395، صفحه 107-120

10.22084/nfag.2017.1696

زهرا حسین علیزاده؛ صابر شیخ بگلو