نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شیمی کانی بیوتیت در گرانیتوئید زرگلی، شمال غرب زاهدان

دوره 11، شماره 22، دی 1396، صفحه 96-108

10.22084/nfag.2017.13338.1252

مهدی سراوانی فیروز؛ علی کنعانیان؛ مهدی رضایی کهخایی؛ محمدرضا قدسی


2. شیمی آمفیبولهای آنکلاوها و دایک های توده نفوذی زرگلی، شمال غرب زاهدان

دوره 10، شماره 20، آذر 1395، صفحه 9-22

10.22084/nfag.2017.1689

مهدی سراوانی فیروز؛ علی کنعانیان؛ مهدی رضایی کهخایی