نویسنده = ������������������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین ویژگی‌های معدنی با ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سنگ‌های کربناته کرتاسه زیرین در برش معدن ده سرخ (جنوب غرب اصفهان)

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1395، صفحه 116-129

زهرا طالبی؛ عبدالحسین کنگازیان؛ علی خان نصر اصفهانی