نویسنده = مهدی حسینی
تعداد مقالات: 9
1. اثر دمای انجماد در فرآیند انجماد- ذوب بر خواص فیزیکی و مکانیکی ماسه سنگ

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1400، صفحه 122-134

10.22084/nfag.2020.22346.1424

مهدی حسینی؛ امیر محمد احمری


4. مطالعه آزمایشگاهی برای تعیین ضریب انبساط حرارتی سنگ

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1398، صفحه 62-71

10.22084/nfag.2018.16352.1310

مهدی حسینی؛ امیرحسین بابایی جوزانی


6. بررسی آزمایشگاهی اثر درجه حرارت بر خزش سنگ نمک تحت فشارهای همه جانبه

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1397، صفحه 153-164

10.22084/nfag.2018.15039.1283

حسین جلالیان؛ مهدی حسینی؛ علیرضا طالب بیدختی


7. مدلسازی آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1396، صفحه 83-91

10.22084/nfag.2017.1926

عباس اکرمی؛ مهدی حسینی


8. بررسی اثر مدول الاستیسیته و فشار جانبی روی چقرمگی شکست مود I نمونه های گچی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1396، صفحه 92-102

10.22084/nfag.2017.1927

مهدی حسینی؛ مهدیه جلالی پور؛ سودابه ملکی